Privacyverklaring AVG


Stones4all is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: www.stones4all.nl zie contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stones4all verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, rekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stones4all verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: voor het verzenden van uw bestelling, en voor het versturen van een betaalverzoek via email, whatsapp of sms. Het terugbetalen van teveel betaalde verzendkosten of vanwege een retouren van produkten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: na betaling en versturen van uw bestelling, verwijderen wij uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, emailadres en bankgegevens). 

Delen van persoonsgegevens met derden : Stones4all.nl verstrekt geen informatie aan derden 

Stones4all gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stones4all en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier op de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stones4all wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stones4all neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier. Stones4all heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: anti virus software. 

- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
Stones4all verwerkt alleen de persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Stones4all bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor: Naam, adres, telefoonnummer, rekeningnummer, emailadres. Na het versturen van uw bestelling wordt alles verwijderd.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor fakebestellingen: Naam, adres, postcode, Woonplaats (wel bestellen, orders plaatsen, en niet betalen) 6 maanden.  

Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.